ستاره سعیدی

درباره ستاره سعیدی

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • حقوق 1850
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح