علی بیات

درباره علی بیات

  • سطح اکادمی کارشناسی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • حقوق 3868
  • انتخاب جنسیت مرد
  • مهارت Development