فاطمه قنادی بنیس

درباره فاطمه قنادی بنیس

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • حقوق 2129
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت Management