متینه صفریها

درباره متینه صفریها

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • حقوق 1947
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح

تحصیلات

نمونه کارها