بسته شغلی

تعرفه های انتشار آگهی استخدام

اولین آگهی رایگان است - شروع قیمت از 49 هزار تومان

رایگان

رایگان
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۵ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها

1 آگهی استخدام

49,300 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۱۵ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها

2 آگهی استخدام

69,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۲ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۳۰ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها

3 آگهی استخدام

180,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۳ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 60 روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • قراردادن لوگو در صفحه اول ( یک هفته )
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

5 آگهی استخدام

420,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 120 روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • قراردادن لوگو در صفحه اول ( دو هفته )
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

10 آگهی استخدام

960,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱۰ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 270 روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • قراردادن لوگو در صفحه اول ( سه هفته )
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی