بسته شغلی

تعرفه های انتشار آگهی استخدام

اولین آگهی رایگان است - شروع قیمت از ۴۵ هزار تومان

رایگان

رایگان
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۱۵ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها

۱ آگهی استخدام

۴۵,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۱۵ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها

۲ آگهی استخدام

۷۸,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۲ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۳۰ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها

۳ آگهی استخدام

۱۲۵,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۳ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۳۰ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • قراردادن لوگو در صفحه اول ( یک هفته )
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

۵ آگهی استخدام

۲۹۰,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • قراردادن لوگو در صفحه اول ( دو هفته )
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

۱۰ آگهی استخدام

۵۶۰,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱۰ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۹۰ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • قراردادن لوگو در صفحه اول ( سه هفته )
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی