بسته شغلی

تعرفه های انتشار آگهی استخدام

اولین آگهی رایگان است - شروع قیمت از ۴۹ هزار تومان

اشتراک ۳ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام

۹۷,۰۰۰ تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۳ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام

۱۴۵,۰۰۰ تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۶ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت آگهی استخدام

۳۸۹,۰۰۰ تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۱۲ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

رایگان

رایگان
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۵ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها

۱ آگهی استخدام

۴۹,۳۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۱۵ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها

۲ آگهی استخدام

۶۹,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۲ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۳۰ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها

۳ آگهی استخدام

۱۸۰,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۳ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۶۰ روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

۵ آگهی استخدام

۴۲۰,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۱۲۰ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

۱۰ آگهی استخدام

۹۶۰,۰۰۰ تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱۰ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۲۷۰ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی