شرکت تن پوش آیتین جامه

فرصت شغلی - 0

درباره شرکت

شرکت تن پوش آیتین جامه تولید کننده محصوات جین عمدتا جهت بانوان می باشد محل کارخانه  واقع در باقر شهر و شامل 3 سوله مجزا می باشد .تعداد افراد شاغل در شرکت 150 نفر می باشد.