استخدام تعدادی دوزنده لباس کار

تمام وقت ادمین مداجاب در چرخکار , در وسط کار ایمیل شغل