استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار

تمام وقت ادمین مداجاب در زیگزال دوز , در میان دوز ایمیل شغل