استخدام قیچی کار و وردست برشکار

تمام وقت ادمین مداجاب در برشکار , در قیچی کار ایمیل شغل