زیگـزال دوز (تریکو)

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگـزال دوز (تریکو) جهت کار درکمپانی پوشاک – مـــــزد عـالـی- محیـط منـاسب

تسـویه نقـدی تمـاس تـا یکهفتـه

محدوده شهـرک کـاروان

33861199