قانون عیدی و پاداش چیست؟

قانون-عیدی-و-پاداش-چیست-استخدام-مداجاب

قانون عیدی و پاداش چیست؟

قانون عیدی و پاداش. بنا بر این قانون تمامی واحد های صنفی و کارگاه های مشمول قانون کار، باید در پایان هر سال به تمامی کارکنان خود معادل 60 روز آخرین مزد خود را به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند. این مبلغ نباید از معادل نود روز حداقل مقدار مزد دریافتی یک کارگر بیشتر باشد. بر حسب یکی از ماده های این قانون عیدی دریافتی کارکنانی که کمتر از یک سال است که مشغول کار هستند نباید به اندازه یک ماه ( شصت روز کاری باشد) بلکه باید بر حسب یک دوازدهم سقف مبلغ تعیین شده پرداخت گردد.

ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی، عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال می‌باشد. درگاه هایی که پرداخت عیدی و پاداش کارکنان بر عهده آنهاست باید دارای اعتبار قانونی باشند.

 

برای کارگران نیمه وقت، میزان عیدی و پاداش چگونه محاسبه می‌گردد؟

برای این دسته از کارگران که نیمه وقت هستند، بر اساس ماده 39 قانون کار مزد و مزایا تصمیم گیری می‌گردد. به این معنا که میزان عیدی و پاداش آنها، برحسب تعداد ساعت هایی که مشغول کار بوده اند محاسبه و پرداخت می‌شود. ( برای سال ۱۴۰۰، حداقل عیدی برای کارگران ۱۲ ماهه، 5 میلیون و برای بیشتر از ۱۲ ماه و بیشتر حدود 7 میلیون در نظر گرفته شده است)

 

عیدی و پاداش برای کارگران ساعتی چگونه محاسبه خواهد شد؟

برای این دسته از کارگران، چون حقوق ثابتی ندارند و به صورت ماهانه متغیر است، میانگین حقوق 3 ماه آخر آنها برای عیدی و پاداش محاسبه خواهد شد. اگر کارگری در زمان محاسبه سالانه عیدی و پاداش به مرخصی استعلاجی برود، این موضوع روی مقدار مبلغ عیدی او و سوابق وی، تاثیر گذار خواهد بود؟ براساس ماده 74 قانون کار، اگر مدت زمان مرخصی استعلاجی، به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد. این مدت جزو سوابق او محاسبه می‌گردد. لذا جزو مدت زمان محاسبه عیدی و پاداش او نیز لحاظ خواهد شد.

 

نوع دولتی یا خصوصی بودن کارگاه ها و همچنین فعالیت آنها در میزان عیدی و پاداش سالانه تاثیر گذار است؟

این قانون، شامل گروه یا کارگاه خاصی نمی‌گردد. همه کارگاه های مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از نوع فعالیت و شغل ( دولتی، خصوصی، صنعتی، کشاورزی یا خدماتی) موظف هستند که به تمام کارکنان و کارگران خود بنا بر مبلغ تعیین شده در قانون کار، عید و پاداش را پرداخت کنند.

قانون-عیدی-و-پاداش-چیست-مداجاب

عیدی و پاداش کارگران را برحسب چه مبنایی محاسبه می‌کنند؟

مبنای حقوق و پاداش سالانه کارگران در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند. پایه حقوق و در کارگاههایی که مشمول طرح طبقه بندی نیستند. مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختنی آن می‌باشد. اگر کارگری(دارای قرارداد سالیانه)، در طول سال ارتباط خود را با کارفرما قطع کند، عیدی و پاداش سالانه او به چه صورت محاسبه خواهد شد؟ در صورت بروز این مسئله، مبلغ پرداختی عیدی و پاداش این گروه از کارکنان که بنا به هر دلیل اخراج، بازنشسته یا .. شده اند بر حسب روز هایی که مشمول کار بوده اند محاسبه می‌گردد.

 

علاوه بر پایه حقوق چه موضوعات دیگری جزو محاسبه پاداش و عیدی لحاظ می‌گردد؟

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد. مزد و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌دارد. به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌گردد. به این معنی فوق العاده شغل ، سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر پرداخت می‌گردد. جزء مزد منظور و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ گردد بدیهی است. صرفاً مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک عائله مندی و کمک هزینه های مسکن، خواروبار و بن و نیز پاداش افزایش تولید جزء مزد به حساب نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش نیز لحاظ نخواهد شد.

 

پلتفرم-استخدام-مداجاب

 

آیا میتوان مقدار عیدی و پاداش را بیشتر کرد یا تغییر داد؟

صراحت قسمت آخر بند 2 لایحه قانونی تامین منافع کارگران مصوب 1359 شورای انقلاب و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی. پرداخت هرگونه وجهی از بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر میزانهای مقرر در قوانین یاد شده را مجاز اعلام نمی‌دارد.

 

زمان پرداخت عیدی و پاداش را می‌توان تغییر داد و آن را اواسط سال جاری پرداخت کرد؟

براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران … مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن. پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده تنها در پایان سال مجاز است. هر گونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب گردد نه معنای آن.

در هنگام محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگر ، آیا مبالغی که در طی سال به طور موردی به عنوان پاداش به وی پرداخت گردیده نیز حساب می‌گردد؟ با توجه به اینکه پرداخت عیدی و پاداش به کارگران مشمول کار در کارگاه ها سالانه بوده؛ و به این معناست که باید در آخر هر سال به کارگران پرداخت شود. لذا پاداش هایی که به صورت نقدی یا غیر نقدی در طول سال به کارکنان پرداخت می‌گردد. هیچ گونه ارتباطی به عیدی و پاداش سالانه ندارد.

جدا از عیدی و پاداش که مطابق قانون مربوط در پایان هر سال به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می‌گردد. چنانچه در طول سال به کارگرانی که خدمت برجسته یا فوق العاده انجام داده اند. مبلغی به عنوان پاداش پرداخت گردد. آیا این اقدام با مقررات مربوط به عیدی و پاداش مغایرت خواهد داشت ؟

پاداشهای موردی که در قبال انجام خدمات فوق العاده و برجسته و یا فعالیت با کیفیت و کمیت بیش از حد معمول از سوی کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می‌گردد. جدا از عیدی و پاداش سالانه موضوع قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی بوده، و پرداخت آنها قانوناً ممنوعیتی نخواهد داشت .

 

برای مشاهده مقاله، نحوه انجام یک عکاسی مد موفق
بر روی لینک کلیک کنید.

ارسال دیدگاه